Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  66990.433$

Yıllık İzin Süreleri ve İzin Ücreti

21 Mayıs 2013, Salı 16:11
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.\r\nYıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. İşverenin İş Kanunu kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin iş kanunu kapsamına girmeyen işyerlerinde geçirdikleri süreler de hesaba katılır.      \r\n4857 sayılı İş Kanunu`nun 54. maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetlerin de aynı gerekçeyle izin hesabı yönünden birleştirilmesi gerekir. Bununla birlikte, işçiye önceki feshe bağlı olarak kullanmadığı izin ücretleri tam olarak ödenmişse, bu dönemin sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün olmaz. Ancak, önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri de aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerindeki çalışmalara eklenir. İşçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olması, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmaz. Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan arta kalan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenir. Yıllık izin, özde bir dinlenme hakkı olup, aralıklı çalışmalarda önceki dönem zamanaşımına uğramaz. (Y9HD 18.02.2010 E.2008/17170 - K.2010/3987)\r\n           
Yıllık izin hakkından vazgeçilemez.           \r\nİşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;      
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, 
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,          
Az olamaz.     
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.       \r\nYukarıdaki yıllık izin süreleri minimum olup bu süreler iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.\r\nYıllık ücretli iznin işveren tarafından işçiye kullandırıldığının imzalı izin belgesi veya eşdeğer bir belgeyle ve izin süresine ait ücretin ödendiğinin de imzalı bordro veya eş değer bir belge ile ispatlanması zorunluluğu işverene aittir.            (Y9HD-26.06.2008E.2008/20341-K.2008/17620)\r\nKullanılmayan yıllık izin ücreti\r\nYıllık izin hakkı anayasal temeli  olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez. İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir.  Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. (Y9HD 09.04.2009 E.2007/38515 - K.2009/10133)\r\nYıllık izin tam kullandırılır 
İşçinin hak ettiği yıllık izin süreleri, işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, tarafların anlaşması ile izin süreleri, bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.    

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.          

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.  \r\nKısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.     

4857/56 maddesine göre; Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.           \r\nİşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.\r\nYıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalışması yasaktır. Çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. \r\nYıllık izin kullanan işçinin sigorta primleri 5510 sayılı Kanun gereği 2008 EKİM ayından itibaren kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmeye başlandı. Dolayısı ile sigorta primleri kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.\r\n \r\nYıllık İzni Talep Yazısı\r\n \r\n \r\nSayın   ………………..\r\nKonu   : Yıllık Ücretli İzin Talebi Hk.\r\n \r\n……… yılına ait ücretli iznimin ……… gününü …../…../….. - …../…../….. tarihleri arasında kullanmak istiyorum. Yıllık iznimi ……… de geçireceğimden 4857 sayılı iş kanunun 56. Maddesine göre ……. gün ücretsiz yol izni de verilmesini talep ediyorum.\r\n           \r\n            Gereğini arz ederim.\r\n                                                                                                          İşçinin\r\n                                                                                                          Adı Soyadı\r\n                                                                                                          Tarih\r\nİmza\r\n