Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58786.849$

Taşeron İşçilerin Kıdem tazminatını kim ödeyecek?

10 Mart 2015, Salı 16:51
Taşeron İşçiler Kıdem Tazminatı Kamu Kurum veya Kuruluşu Tarafından Ödenecek\r\n\r\n \r\n\r\n6552 sayılı torba yasada kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin ne şekilde uygulanacağı ile ilgili yönetmelik yayınlandı.\r\n\r\nKamu İhale Kanunu kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşları tarafından ödenecektir. Bunun için, iş akdinin 11.09.2014 tarihinden sonra ve kıdem hak edecek şekilde sona ermesi gerekmektedir.\r\n\r\n1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesi kıdem tazminatına hak kazanma şartlarını belirlemiştir. Çalışanların kıdem tazminatını hak etmeleri için aynı işverende en az bir yıl çalışmış olmaları ve aşağıdaki maddelerden birine uygun şekilde işten ayrılmaları veya çıkarılmaları gerekir.\r\n\r\n \r\n\r\n

Kıdem Tazminatı Hak Etme Şartları

\r\n\r\n \r\n\r\n1- İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu 25/II. Maddesi, Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dışında kalan bir sebepten işten çıkarılmak,\r\n\r\n

25/II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinden dolayı iş akdinin feshi halinde kıdem tazminatına hak kazanılmaz.

\r\n\r\na) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.\r\n\r\nb) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.\r\n\r\nc) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.\r\n\r\nd) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.\r\n\r\ne) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.\r\n\r\nf) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.\r\n\r\ng) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.\r\n\r\nh) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.\r\n\r\nı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.\r\n\r\n \r\n\r\n2- İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunu 24/II. Maddesi, Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri uyarınca işten ayrılmak,\r\n\r\n

24/II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinden dolayı iş akdinin feshi halinde kıdem tazminatına hak kazanılır.

\r\n\r\na) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.\r\n\r\nb) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.\r\n\r\nc) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.\r\n\r\nd) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.\r\n\r\ne) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,\r\n\r\nf) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.\r\n\r\n \r\n\r\n3- Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılmak,\r\n\r\n4- Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılmak,\r\n\r\n5- Emeklilik için Yaş dışında kalan diğer şartlar olan sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi isteği ile işten ayrılması (15 Yıl, 3600 Gün),\r\n\r\n6- Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi,\r\n\r\n7- İşçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde,\r\n\r\nKıdem tazminatına hak kazanır.\r\n\r\n \r\n\r\n

KIDEM TAZMİNATINDA HİZMET SÜRELERİNİN TESPİTİ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

A-Aynı Kamu Kurum veya Kuruluşunda Çalışanlar

\r\n\r\n \r\n\r\n1) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilir.\r\n\r\n2) Son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.\r\n\r\n \r\n\r\n

B-Farklı Kamu Kurum veya Kuruluşunda Çalışanlar

\r\n\r\n \r\n\r\n1) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur.\r\n\r\n2) Farklı kamu kurum veya kuruluşlarda çalıştırılan işçilerden son alt işvereni ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona erenlerin birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.\r\n\r\n \r\n\r\n

C-Kamu Kurum veya Kuruluşlarından Sonra Özel Sektör İşyerinde Çalışmaya Devam Edenler

\r\n\r\n \r\n\r\n1) Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeyen ve alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur.\r\n\r\n2) Bu işçilerden son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olanların birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuruluşu tarafından kendi işyerindeki en son ücretinin, yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenir.\r\n\r\n \r\n\r\n

KIDEM TAZMİNATI ÖDEME USULÜ VE ÖDEMEYE ESAS BELGELER

\r\n\r\n \r\n\r\n

A-Ödeme Doğrudan İşçinin Banka Hesabına Yatacak

\r\n\r\n \r\n\r\n1- Alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşunca 1475/14 üncü maddesi kapsamında ödenir.\r\n\r\n2- Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılacak olan kıdem tazminatı ödemeleri, doğrudan işçinin banka hesabına yapılır.\r\n\r\n \r\n\r\n

B-İşçinin Kıdem Tazminatı İçin İlgili Kamu Kuruluşuna Başvurusu

\r\n\r\n \r\n\r\nKıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunan işçilerin veya ölümü halinde kanuni mirasçılarının, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna başvurusunda aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır.\r\n\r\na. Yazılı başvurusu,\r\n\r\nb. Banka hesap/IBAN numarası\r\n\r\nc. Çalıştığı kamu kurum veya kuruluşların listesi\r\n\r\nd. İş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belge\r\n\r\nC-Kamu Kurumu Tarafından Yapılan Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler\r\n\r\n \r\n\r\n

Kıdem tazminatına hak kazananlar için Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından düzenlenen ödeme belgesine;

\r\n\r\n \r\n\r\na. İşçinin yazılı talebi,\r\n\r\nb. Harcama talimatı,\r\n\r\nc. Kıdem tazminatı talebinde bulunan işçilerin çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerini gösterir hizmet cetveli,\r\n\r\nd. Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge\r\n\r\neklenir.\r\n\r\nİşçinin iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alınmış olan belge, kıdem tazminatı ödemesini yapan kamu kurum veya kuruluşu tarafından muhafaza edilir.\r\n\r\n \r\n\r\n

D-İhale Dokümanı ve Özlük Dosyası

\r\n\r\n \r\n\r\nKamu kurum veya kuruluşları, yapılan her bir ihale için, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte mevcut ihale kapsamında çalışan her bir işçi için özlük dosyası oluşturur. Bu dosyada;\r\n\r\na.Nüfus bilgilerini,\r\n\r\nb.İşe başlama ve işten ayrılma tarihlerini ve nedenini,\r\n\r\nc.Çalışma sürelerini,\r\n\r\nd.Ücret ve diğer mali haklarını,\r\n\r\ne.Yıllık izin kullanımına dair bilgilerini ve sigorta kayıtlarını\r\n\r\niçeren bilgiler bulunmalıdır.\r\n\r\nKıdem tazminatı talebinde bulunan işçinin hizmet cetveli, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile özlük dosyası esas alınarak düzenlenir.\r\n\r\n \r\n\r\n

KIDEM TAZMİNATINDA ZAMAN AŞIMI

\r\n\r\n \r\n\r\nKıdem Tazminatında zaman aşımı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 72. Maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Maddeye göre “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.”\r\n\r\n \r\n