Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58598.573$

Taşeron Çalışanların Yıllık İzinleri

12 Haziran 2015, Cuma 11:52
07 Haziran Genel seçimleri bitti. Sonuç ülkemiz için hayırlı olur inşallah. Okullar bu hafta sonu kapanıyor. Çalışanlar yıllık izin planlarını hayata geçirmeye başlayabilirler.\r\n\r\n4857 sayılı İş Kanunu 53 maddesi yıllık izin hakkı ve süreleri ile ilgili düzenlemeyi yapmıştır. Buna göre yıllık izin “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.” Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.\r\n\r\nNiteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanla için yıllık izin hükümleri uygulanmaz.\r\n\r\n \r\n\r\nİşçilere Verilecek Yıllık Ücretli İzin süreleri.\r\n\r\n \r\n\r\na- Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,\r\n\r\nb- Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,\r\n\r\nc- Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,\r\n\r\naz olamaz.\r\n\r\nYer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.\r\n\r\nAncak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.\r\n\r\nYukarıda belirtilen yıllık izin süreleri minimum olup, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile bu süreler artırılabilir.\r\n\r\n \r\n\r\nYıllık Ücretli İzne Hak Kazanma \r\n\r\n \r\n\r\nYıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli süre hesaplanırken; işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek hesaplanır. Şu kadar ki, bir işverenin iş kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverene ait, iş kanunu kapsamına girmeyen işyerinde çalıştıkları süreler de yıllık izin hesabına katılır.\r\n\r\nBir yıllık süre içinde, yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin işe ara vermesi halinde bu ara boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.\r\n\r\nİşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru hesaplanır. İşçi her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.\r\n\r\nAynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.\r\n\r\n \r\n\r\nYıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller \r\n\r\n \r\n\r\nAşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:\r\n\r\na- İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler\r\n\r\nb- Kadın işçilerin doğum nedeniyle doğumdan önce ve sonra çalışmadıkları günler.\r\n\r\nc- İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı görevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).\r\n\r\nd- Çalışmakta olduğu işyerinde işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin yeniden işe başlaması şartıyla çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü\r\n\r\ne- İşçinin günlük çalışma sürelerinden geçen zamanlar.\r\n\r\nf- Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.\r\n\r\ng- Röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.\r\n\r\nh- İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.\r\n\r\nı- 6645 sayılı kanunda kabul edilen; işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün,\r\n\r\nİşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar\r\n\r\nücretli mazeret izin süreleri,\r\n\r\ni- İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.\r\n\r\nj- Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.\r\n\r\n \r\n\r\nYıllık Ücretli İznin Uygulanması \r\n\r\n \r\n\r\nYıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Yıllık iznin işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak yıllık izin, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.\r\n\r\nİşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.\r\n\r\nYıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.\r\n\r\nYıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istekte bulunmaları ve belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.\r\n\r\n \r\n\r\nTaşeronların Yıllık İzinleri\r\n\r\n \r\n\r\nÇalışanın iş akdinin çeşitli sebeplerle sona ermesi durumunda daha sonra aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlaması durumunda eski çalışmaları, toplam izin hesabında kural olarak dikkate alınır.\r\n\r\n11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren, “6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” un 6’ nci Maddesi ile değişen 4857 sayılı kanunun 56’ ncı maddesinde alt işveren çalışanlarının yıllık izinleriyle ilgili düzenleme yapılmıştır.\r\n\r\n \r\n\r\nYapılan düzenlemeye göre; "Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür."\r\n\r\n \r\n\r\nYıllık İzin Ücreti \r\n\r\n \r\n\r\nİşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.\r\n\r\nGünlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır.\r\n\r\nYüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir.\r\n\r\nYıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.\r\n\r\n \r\n\r\nİzinde Çalışma Yasağı \r\n\r\n \r\n\r\nYıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n