Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58661.267$

Otomatik BES’te Cayma Hakkı

17 Ocak 2017, Salı 02:33
6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca; Türk vatandaşı veya Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan 5510 sayılı Kanununun 4 (a) ve (c) kapsamında çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilirler.\r\n\r\nCayma Telebinde Bulunma\r\n\r\n7/12/2016 tarih ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” “Cayma Hakkı” başlıklı 22/E maddesinin birinci fıkrasına göre;\r\n\r\nİlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının Sigorta Şirketi hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik şirketi tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir.\r\n\r\nÇalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir.\r\n\r\nCayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir.\r\n\r\nCayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya sigorta şirketine bildirilir.\r\n\r\nCayma bildiriminin sigorta şirketine ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları (varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte) çalışana iade edilir.\r\n\r\nÖdemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.\r\n\r\nBu çerçevede, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edileceği otomatik katılım sisteminde cayma hakkı çalışana ait bir hak olup, bu hakkın bir başkasına veya işverene devri söz konusu değildir. İşverenlerin, cayma hakkını kullanma kararını çalışanlarının ad ve hesabına kullanmaları ve/veya bu hakkın kullanımını teşvik edecek yönlendirmelerde bulunmaları mümkün değildir.\r\n\r\nİşverenlerin Sorumlulukları\r\n\r\nÇalışanlar, emeklilik planına daih oldukları tarih itibari ile 45 yaşını doldurmamış olmaları halinde işverenleri aracılığıyla  bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilecekler.\r\n\r\nİşverenler öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadır.\r\n\r\nİşverenler, sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklardır. Bu kapsamda, işverenin şirket seçiminde çalışana sağlanan avantajları (plan kapsamında çalışana sunulan ek faydalar, fondan yapılan kesintiler vb.) dikkate almasının yanısıra hizmet kalitesini de göz önünde bulundurması gerekmektedir.\r\n\r\nBireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin  “Emeklilik sözleşmesinin asgari içeriği” başlıklı 22/D maddesinde otomatik katılım kapsamında kurulacak emeklilik sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülükleri yer almakta, ücret ödeme günü ve mutabakat süreci belirlenmekte, ilgililere yapılacak iade ve ödeme esasları, çalışana ait güncel verilerin tutulması ve ilgililere yapılacak bildirimlerin usulü belirlenmektedir.\r\n\r\nSigorta Şirketi ile yapılacak sözleşme ile katkı payının işveren tarafından şirkete aktarılması hariç, ilgili diğer yükümlülüklerin sigorta şirketlerince yerine getirilmesi kararlaştırılabilmektedir. Anılan madde kapsamında;\r\n\r\n
  \r\n
 • Cayma,
 • \r\n
 • Ödemeye ara verme,
 • \r\n
 • Katkı payı oranının değiştirilmesi,
 • \r\n
 • Ayrılma,
 • \r\n
 • Emekli olma
 • \r\n
\r\n\r\nvb. taleplerin çalışanlarca “işverenler yerine emeklilik şirketine bildirilmesine” ilişkin hususlar emeklilik sözleşmesinde kararlaştırılabilmektedir.\r\n\r\nBu çerçevede;\r\n\r\n- Yukarıda listelenen talepler ile buna benzer taleplere ilişkin operasyonların emeklilik şirketi tarafından üstlenilip üstlenilmediği,\r\n\r\n- Otomatik katılım operasyonlarına ilişkin olarak emeklilik şirketi tarafından bir platform sağlanıp sağlanmadığı,\r\n\r\ngibi hususların hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde işverenlerce göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.\r\n\r\nSistemde Kalanlara Verilecek Teşvik\r\n\r\nSisteme dahil olan ve cayma telebinde bulunmayarak sistemde kalanlar için aşağıda belirtilen 3 devlet katkısı (teşviği) verilecektir.\r\n\r\n1- Brüt ücretinin % 3 ü oranında katkı payı ödeyen çalışana bu katkı payının % 25 ‘i oranında devlet katkısı teşviği ,\r\n\r\n2- Caymayarak sistemde devam etmek yönünde karar verenlere bir kereye mahsus 1.000 TL devlet katkısı,\r\n\r\n3- Emeklilik halinde hesabında biriken parayı en az 10 yıl süreli yıllık gelir sözleşmesi kapsamında alanlara toplam birikimin % 5’ i oranında ayrıca ek devlet katkısı.\r\n\r\n \r\n