Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58598.573$

Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç

14 Şubat 2013, Perşembe 18:33
İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir adı verilir.\r\nİş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç;\r\n- İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten,\r\n- Meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten,\r\nönceki oniki aydaki son üç ay içinde prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi ile hesaplanır.\r\n \r\nOniki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur.\r\n \r\n4(a) (SSK) sigortalısı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:\r\n \r\na- Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, ‰ 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.\r\n \r\nb- İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz.\r\n \r\nMeslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır.\r\n \r\nİş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır.\r\n \r\nGeçici iş göremezlik ödeneği\r\nKurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;\r\n \r\na- İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödenir.\r\n \r\nb- 4 (a) ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödenir.\r\n \r\nc- Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,\r\n \r\nd- Kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.\r\n \r\n4(b) (Bağ-Kur) sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir. Ancak doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmadığı sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz.\r\n \r\nİş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.\r\n \r\nÖrnek: 3.000,00 TL brüt ücret alan bir çalışan 10 günlük istirahat raporu aldığında alacağı işgöremezlik ödeneği aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.\r\nGünlük Ücret: 3.000,00 / 30 = 100,00 TL.\r\n \r\nA. Ayakta Tedavilerde (Günlük kazancın üçte ikisi)\r\n100,00 TL. / 3 =33,33 x 2 = 66,66 TL.\r\n8 gün x 66,66 TL. = 533,33 TL. *\r\n \r\nB. Yatarak Tedavilerde (günlük kazancın yarısı)\r\n100,00 TL. / 2 = 50,00 TL.\r\n8 gün x 50,00 TL. = 400,00 TL.*\r\n \r\n*İş göremezlik ödemesi üçüncü gününden başlamak üzere ödenir\r\n \r\nBir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.\r\n \r\n