Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.14
 • EURO
  36.09
 • ALTIN
  2581.2
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64143.139$

Mali Tatil Başlıyor 31 Temmuz 2014 Tarihine Dikkat

30 Haziran 2014, Pazartesi 15:30
28.03.2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlan 5604 sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” un 1. Maddesine göre Mali Tatil; “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) uygulanır.\r\nBu düzenlemeye göre 2014 yılında Mali Tatil, 1 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz günü akşamı sona erecektir. \r\nMali tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde; 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; mali tatil süresi kadar (1 Temmuz – 20 Temmuz 2014) ertelenir.\r\n2014 Yılında Mali Tatilin Son Gününü İzleyen Tarihten İtibaren Yedinci Gün Tatile Denk Geliyor\r\nMalî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler de mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.\r\n2014 yılında mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci gün, yani 27 Temmuz 2014 günü hafta tatili olan Pazar gününe denk geliyor. Hafta tatil gününü izleyen 28 Temmuz 2014 günü ise Ramazan Bayramının başladığı gündür. Bu durumda, yedi günlük yasal süre Ramazan Bayramının son gününden sonraki 31 Temmuz 2014 günü son bulmaktadır.\r\nKanuna tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri \r\n-İşyeri bildirgesi yönünden,\r\n-Sigortalı işe giriş bildirgesi yönünden,\r\n-Aylık prim ve hizmet belgesi yönünden,\r\n-İdari para cezasına itiraz ve ödeme yönünden,\r\n-Prim ödemesi yönünden,\r\n-Resen hesaplanan prim borcuna itiraz yönünden,\r\n-Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi yönünden,\r\n-Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz yönünden,\r\n-Prim borçlarının ertelenmesi talebi yönünden,\r\n-Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz yönünden,\r\nmali tatil uygulamalarına tabidir.\r\nİş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri Ertelenmez \r\nİş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Bildirim Belgesi, (kağıt ortamında bildirim veya e-sigorta yoluyla bildirim) İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının bildirimine esas Vizite Kağıdı, Sigortalı Hesap Fişi ve Çalışamazlık Belgesi, düzenlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yasal süre içinde yerine getirilmesi gerekir. Bu belgelerin düzenlemesi ile ilgili olarak Mali Tatil kapsamında süre uzatımı söz konusu değildir.\r\nİşyeri Bildirgesi Yönünden\r\nİşyerinde, sigortalı çalıştıran, devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, 5510 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen sürelerde işyeri bildirgesini düzenleyerek SGK’ ya vermek zorundadır. 5510 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen süreler;\r\n-İlk defa tescil edilecek işyerlerinde işveren işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarih,\r\n-İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün,\r\n-İşyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay,\r\nolarak belirlenmiştir.\r\nAncak işyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün Mali Tatil dönemine rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.\r\nSigortalı İşe Giriş Bildirgesi Yönünden\r\nİşverenler, Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları, çalışmaya başladıkları tarihten önce Kuruma bildirmekle yükümlüdür.\r\nSigortalı İşe Giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün Mali Tatil dönemine rastlaması halinde işe giriş bildirgesinin verilme süresi, Mali Tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. (7 günlük yasal süre Ramazan Bayramının son gününden sonraki 31 Temmuz 2014 günü son bulmaktadır.)\r\nMali Tatilin bittiği günden sonraki yedi işgünü içerisinde işe başlayan sigortalılar için böyle bir uzatma söz konusu olmadığı unutulmamalıdır.Yani 2014 Yılı için; 21 Temmuz ile 28 Temmuz arasında işe girişlerde işe başlamadan bir gün önce işe girişler yapılacaktır.\r\nSigortalı İşten Çıkış Bildirgesi Yönünden\r\nİşverenler, 4(a) kapsamında sigortalı sayılanları, işten ayrıldıkları tarihten itibaren en geç on gün içinde Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi ile SGK’ ya bildirmekle yükümlüdür.\r\nAncak sigortalı işten çıkış bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün Mali Tatil dönemine rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. 4/b bendi kapsamında sigortalı sayılanların vermesi gereken işten çıkış bildirgesinin verilmesi gereken son gün mali tatile rastlamışsa bu nitelikteki sigortalıların bildirim tarihi de mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.\r\nAylık Prim ve Hizmet Belgesi Yönünden\r\n5510 sayılı Kanunun 4 (a) kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran;\r\n- Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,\r\n- Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde, saat 23.59’a kadar,\r\ne-sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar. Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, Mali Tatil döneminin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. (APHB ile ilgili olarak ta son gün 7 günlük yasal süre 31 Temmuz 2014 günü son bulmaktadır.)