Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58001.917$

Kadroya Geçecekler İçin İşe Giriş Tarihlerine Dikkat

27 Aralık 2017, Çarşamba 14:21
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerin kamuda istihdamı için yapılan düzenlemeyle ilgili olarak kimlerin ne zaman, nereye ve nasıl müracaat edeceği bakanlığın yaptığı son açıklama ile açıklığa kavuştu.

Buna göre; 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulmayacaktır. Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar en kısa zamanda bakanlık tarafından duyurulacaktır.

Başvuru Hakkı Olanlar

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlardan;

-Türk Vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (657/53 Md. hariç)

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

- Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

kaydıyla, istihdam edilecekleri kurumlara yazılı olarak başvurabilirler.

4 Aralık 2017 Tarihinde Çalışıyor Olmak

4.12.2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak şartının tespitinde, SGK’ ya verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacaktır. Bu tarikten 04.12.2017 tarihi veya öncesi için yapılan işe girişler kapsam dışında kalacaktır. Yani söz konusu tarihe ilişkin olarak SGK’ ya yasal süresi dışında verilen İşe Giriş Belgelerine dayanılarak bu madde hükmünden yararlanılamaz.

4.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olduğu idarelerince tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi verilenler ilgili kurumlarına müracaat ederek kadroya geçlerden yararlanacaklardır.

Kadroya geçirilenler, yukarıdaki şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmeye devam edeceklerdir. Bunların istihdam (çalışma) süreleri hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar geçerli olacaktır.

İşe İade Davası Açmış Olanlar

İşe iade davası açmış olanlar, başvurudan süresinden sonraki 90 gün içerisinde davadan feragat ettiklerine ilişkin belge belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgeyi başvuracakları kurumlara ibraz edecekler.

Askerde Olanlar, Raporlu ve Doğum İzninde Olanlar

4.12.2017 tarihinde doğum izninde olan veya sağlık sorunları nedenleriyle raporlu olanlar veya bu tarih itibarıyla askerde bulunanlar da kadro hakkından faydalanacaklardır. Bunun için askerlik veya rapor süresinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde ilgili kuruma müracaat etmesi gerekmektedir. Sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında veya herhangi bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar veya kaldığı yerden devam eder.

Başvurular 2 Ocak’ ta Başlıyor

İşçiler 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır. Çalıştıkları Alt İşverenlere başvuru yapmayacaklardır.

- 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçileri geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacak ve bu başvurular 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır

- Başvurular şahsen yapılacak olup, bilgiler başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır.

- İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde bir ihalede çalışıp çalışmadığı müracaat edecekleri kurumlar tarafından kontrol edilerek, sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir.

- İşçiler, çalıştıkları Alt İşverenlere herhangi bir evrak vermeyeceklerdir.

- 90 günlük sürecin sonunda, kadroya geçişleri yapılacak işçilerden, açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ile çalışanların herhangi bir hak kaybına neden olmayacağı belirtilen ama içeriğinin ne olduğu belli olmayan “sulh sözleşmesi” talep edilecektir. Sulh sözleşmesi istihdam edilecek kurum tarafından yapılacak olmakla birlikte Alt İşveren şirketlerine karşı haklarından vazgeçtikleri anlamı taşımayacaktır.

Kıdem Tazminatı

İşçilerin, Alt İşverende çalıştıkları hizmet süreleri, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde kadroya geçişleri yapılacak idareler tarafından ileride ödenecek kıdem tazminatına esas toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında dikkate alınacaktır.