Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58598.573$

Kaç Çalışana Kadar Eksik Gün Bildirimi Verilmez?

08 Şubat 2017, Çarşamba 10:41
5510/86 ncı maddesine göre, aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) ile birlikte ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalıların eksik gün belgelerinin e-bildirgede eksik gün sebebini belirttikten sonra takip eden ayın 23. günü akşamına kadar SGK ya verilmesi gerekmektedir.

Eksik gün sebebi SGK’ ya Ek-10 formu ile bildirilir. Süresi dışında (takip eden ayın 23. gününden sonra) verilen form ekine ise sonradan düzenlenebilir (geriye yönelik) nitelikte olmayan aşağıdaki belgeler eklenir.1) İstirahatli olduğunu gösteren resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya işyeri hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu,2) Ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,3) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk haline ilişkin belgeler, 4) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi, 5) En az işveren tarafından imzalanmış puantaj kayıtları, 6) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı.Kimler Eksik Gün Bildirimi Vermez

Özel sektör işyerlerinde, 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgelerin verilmesine gerek yoktur.Ayrıca; Genel bütçeye dâhil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri için de eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz. Bu bağlamda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin 14’ üncü fıkrasına göre 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, ve yukarıda sayılan işyerleri eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde belirtmeleri yeterli olup, ayrıca SGK’ ya belge vermelerine gerek bulunmamaktadır. 

10 Çalışandan Az İşverenler İçin

1 ile 9 (9 dâhil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri ise eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde göstermeleri halinde Ek-10’ da yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve eklerini, ilişkin olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar SGK’ ya vermekle yükümlüdür.Diğer taraftan, aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak “07-Puantaj Kayıtları” seçilen sigortalılar yönünden SGK’ ya verilmesi gereken puantaj kayıtlarında sigortalıların imzasının bulunma zorunluluğu bulunmaktadır. Ek-10 ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde eksik gün bildirimi geçersiz sayılacaktır.2017 yılı eksik gün bildirimi verilmemesi halinde İPC;

Sigortalı başına asgari ücretin 1/8 i (222,00 TL)

Kurumca re'sen yapılması halinde sigortalı başına asgari ücretin 1/2'si (888,75 TL)

Uygulanacak ceza tutarı toplamı asgari ücretin 2 katını geçemez.