Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58001.917$

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması

19 Haziran 2013, Çarşamba 18:35
İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”18.6.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.\r\n6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsayan bu yönetmeliğe göre;\r\n1-İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri;\r\n-Kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan çevresini etkileyecek olayları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlemek.\r\n- Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak.\r\n- Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak.\r\n- Acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak.\r\n- Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirmek ve her zaman hazır bulunmalarını sağlamak.\r\n- Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak.\r\n- Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike oluşturabilecek sistemlerin olumsuz durumlar oluşturmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.\r\n- Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirmek.\r\n2- Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri;\r\n- Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.\r\n- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.\r\n- Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.\r\n- Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.\r\nİşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.\r\n3-Acil Durum Planının Hazırlanması\r\nİşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren acil olayları engellemeye yönelik eylemlerin yer aldığı acil eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.\r\nİşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken;\r\na- Risk değerlendirmesi sonuçları.\r\nb- Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.\r\nc- İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.\r\nç- Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.\r\nd- Sabotaj ihtimali.\r\nGibi hususlar dikkate alarak belirlenir.\r\nAcil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.\r\n4-Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri\r\nİşverence acil durumların meydana gelmesi halinde;\r\nUyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemlerini belirlemek ve yazılı hale getirmek,\r\n- Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapmak.\r\n- İşyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde, çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtmek ve çalışanlara önceden gerekli talimatları vermek,\r\n-  İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler almak,\r\n- Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate almak,\r\n- Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurmak zorundadır.\r\n \r\n \r\n