Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67408.965$

İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülen İSG de Sayı Değişti 

22 Mayıs 2018, Salı 12:23
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sektör ayırımı yapmadan tüm işyerleri ve çalışanları kapsayan yükümlülükler getirmiştir. 

Kanunun 4. Maddesinde işverenin yerine getirmesi gereken genel yükümlülükleri belirtilmiştir. Buna göre; işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

b- İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

c- Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

ç- Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. 

d- Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 

Belli sayıda (10 dan az) çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik 29 Haziran 2015 tarihli 29401 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştı. Çalışan sayısı 10 dan az olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, eğitimini alarak kendisi yürütebilir.  

21 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede İSG hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi yönetmeliğinde aşağıdaki değişikliler yapıldı.  

1- Daha önceki (yukarıda belirtilen) 10 dan az çalışan sayısı 50 den az olarak değiştirildi. Böylece daha çok işyeri bu hizmetleri işveren veya vekili tarafından yürütebilecek. Bu aynı zamanda maliyetleri de azaltan bir uygulama oldu. 

2- İş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi görevleri işveren veya işveren vekili tarafından yerine getirilmesi halinde onaylı defter tutulması zorunluluğu kaldırıldı. 

3- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. Yapılan görevlendirmelerde kişilerin SGK’ da da işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması ve işyerinde tam süreli hizmet akdi ile çalışıyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır. 

4- Eğitim alma koşuluyla site veya apartman yöneticisi, işveren vekili olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilir. 

5- Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, Yönetmelikte yer alan eğitimleri tamamlayarak sınavda başarılı olan işverenler veya işveren vekillerince de verilebilir. 

6- Daha önce usulüne uygun ve 10 dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için alınan belgeler 50 den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için de geçerli olacaktır.