Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58661.267$

İşsizlik Ödeneği en fazla 10 ay ödenir

10 Aralık 2013, Salı 17:38
Ülkemiz gibi işsizliğin yüksek olduğu ülkelerde istihdam artırıcı önlemler alınmasına rağmen, işsizlik sigortası ile işsizliğin ortaya çıkardığı zararları kısmen giderme imkânı vardır. Bu nedenle 08.09.1999 tarihli ve 23810 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu yürürlüğe girmiştir.\r\nİşsizlik; çalışma isteği olan mevcut çalışma şartlarına göre emeğini arz ettiği halde iş bulamayan kişidir. İşsizlik sigortası ise; Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta şeklinde tanımlanmıştır. (4447/47)\r\n \r\n4447 sayılı kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünü’ ne başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimse olarak tanımlanan Sigortalı işsizlere, bu Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, Kurumca aşağıda belirtilen ödemeler yapılır ve hizmetler sağlanır;\r\na) İşsizlik ödeneği,\r\nb) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri, (İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.)\r\nc) Yeni bir iş bulma,\r\nd) Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi.\r\ngibi hizmetler sağlanır.\r\nİşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma\r\nSigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.\r\nAyrıca;\r\n- 120 günü kesintisiz olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlar,\r\n- Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,\r\n- Hizmet akitleri; sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler,\r\n- Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,\r\n- Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar,\r\n- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,\r\n- Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler,\r\nİşsizlik ödeneğine hak kazanırlar.\r\nSigortalının hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde hizmet akdi devam etmekle birlikte;\r\n-Hastalık\r\n-Ücretsiz izin\r\n-Disiplin cezası\r\n-Gözaltına alınma\r\n-Tutuklanma (hükümlülükle sonuçlanmayan)\r\n-Kısmi İstihdam\r\n-Grev ve lokavt\r\n-Genel hayatı etkileyen olaylar ve ekonomik kriz\r\n-Doğal afetler\r\nNedeni ile işyerinde işe ara verilmesi ve faaliyetlerin durdurulması halinde 120 günden eksik yatırılan bu günler kesinti sayılmamaktadır.\r\nİşsizlik Sigortası Primleri İle Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler \r\nİşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.\r\nİsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınır.\r\nİşverenler, işsizlik sigortasına ilişkin prim yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların ücretlerinden herhangi bir indirim veya kesinti yapamazlar.\r\nHerhangi bir nedenle işçinin sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, o ana kadar işçiden ve işverenden kesilen işsizlik sigortası primleri ile Devlet payı iade edilmez.\r\nKimler İşsizlik Sigortası Kapsamındadır\r\n- 5510 Sayılı Kanununun 4 / a kapsamında sigortalı olanlar.\r\n- 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan\r\n- 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar\r\n- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar\r\n- Karşılıklılık esasına dayalı sözleşmelerle Türkiye’de çalışan yabancılar\r\n- Kamu sektörüne ait tarım ve orman işyerlerinde çalışanlar ile özel sektöre ait tarım ve orman işyerlerinde ücretle ve sürekli çalışanlar\r\n- Tarım sanatlarına ait işlerde çalışanlar.\r\n \r\nİşsizlik Ödeneğinin Miktarı, Ödeme Süreleri\r\nGünlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.\r\n \r\nHizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;\r\na) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,\r\nb) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,\r\nc) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,\r\nSüre ile işsizlik ödeneği verilir.\r\n \r\nİşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.\r\n \r\nSigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.\r\n \r\nSigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.