Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58598.573$

İSG Hizmetlerinin Devlet Tarafından Desteklenmesi

24 Aralık 2013, Salı 17:17
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20 Haziran 2012’de kabul edilerek 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.\r\n1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise; 50’den az çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli çalıştırmak zorunluluğu başlıyor.\r\nYine 1 Ocak 2014 ten itibaren kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için destek sağlanacaktır.\r\nDestekten Yararlanacak İşyerlerinin Tespit Edilmesi\r\nSGK tarafından sağlanacak destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, SGK tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacaktır.\r\nDestekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanacak, çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde ise şu şartlar aranacaktır.\r\na- Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan sigortalı (4/a) sayısının toplamı esas alınır.\r\nb- İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.\r\nc- İşyerinde raporlu, izinli veya başka nedenlerle ay içinde çalışmayan ve ücret ödenmeyen personeller de toplam çalışan sayısına dahil edilecektir.\r\nç- Her bir ay SGK ya verilen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.\r\nd- Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.\r\ne- Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.\r\nİşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır. Yani İSG Uzmanı veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile sözleşme imzalanmış olması gerekmektedir.\r\nİSG Hizmet Bedellerinin Tespiti\r\nOndan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.\r\nTehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.\r\nSağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, yukarıda belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.\r\nBaşvuru ve Desteğin Ödenmesi \r\nİş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin tespit etmek için SGK’ ya İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlar.\r\nSGK, kapsama giren işverenlere sağlanan İSG hizmet bedelini; üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder.\r\nSüresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilecektir.\r\nKapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için Çalışma Bakanlığına başvuru yapılır. Yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda SGK tarafından belirlenir.\r\nKapsama giren işverenler destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.\r\nDesteğin İptal Edilmesi\r\nÇalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.\r\nBirden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.