Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58361.870$

İş Sağlığı Güvenliği Kurulu ve Çalışan Temsilcisi

19 Kasım 2012, Pazartesi 18:47
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 nci maddesine göre elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere işverenlerce iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulacağı hüküm altına alınmıştır.\r\n \r\nİSG Kurulu\r\nElli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.\r\n \r\nAltı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;\r\n \r\na) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.\r\n \r\nb) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işverende, kurulca alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere alt işveren vekâleten yetkili bir temsilci atar.\r\n \r\nc) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.\r\n \r\nç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 5 inci maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır.\r\n \r\nAsıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.\r\n \r\nİşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun veya aykırı olmayan kurul kararlarını uygular.\r\n \r\nİşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.\r\n \r\nÇalışan Temsilcilerinin Önceden Görüşlerinin Alınması Zorunluluktur.\r\n \r\nİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili kişiye çalışan temsilcisi denir.\r\n \r\n- İşveren, işyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınması gerekir.\r\n- İşverenin görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kuruluşlarda görev yapan kişilerin çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür.\r\n- İşveren; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları bilgilendirmek zorundadır.\r\n- İşveren; başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerini görevlendirdikleri kişi veya kuruluşlara bildirmek zorundadır.\r\n- İSG mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlarla ile işbirliği içerisinde yapmak zorundadır.\r\n \r\nÇalışanların Yükümlülükleri\r\nÇalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda bilgilendirilirler.\r\nÇalışanlar;\r\n \r\n- Sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla İSG kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.\r\n- İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren veya işveren vekili veya olması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatlara uyar.\r\n- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.\r\n- İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır.\r\n- Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları verilen talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır.\r\n - İşyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapar.\r\n \r\nEğitimin Ücretsiz Verilmesi\r\nİş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve eğitimleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.\r\n