Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58786.849$

Evlenme, Emzirme, Cenaze Ödenekleri

29 Ocak 2013, Salı 16:32
Evlenme ödeneği\r\nAylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi Ölüm sigortasından sağlanan haklardan biridir.\r\n \r\nEvlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda olanlar 5510 Sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler, kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.\r\n \r\nEvlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren göre yeniden belirlenir.\r\n \r\nEvlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahiplerinin bir dilekçe ile Kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.\r\n \r\nEmzirme ödeneği\r\n5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510 sayılı Kanunun 4/1 (a) ve (b) kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.\r\n \r\nSGK Yönetim Kurulunca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.\r\n \r\nTürkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının ‰ 6,16 olduğu dikkate alındığında, 2012 yılında 89,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2013 yılında 95,00 TL olarak belirlenmiştir.\r\n \r\nEmzirme Ödeneği 120 Gün Şartı     
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 5510 sayılı Kanuna göre;\r\n- 4/a (SSK) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,         
- 4/b (Bağ-Kur) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, şarttır.\r\n \r\nSigortalılığı Sona Erenler İçin 300 Gün İçinde Doğum ve 15 Ay İçinde 120 Gün Prim Şartı:
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. (5510/16)\r\n \r\nCenaze ödeneği\r\n5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.\r\n \r\nSGK Yönetim Kurulunca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.\r\n \r\nTürkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının ‰ 6,16 olarak açıklanması nedeniyle 2012 yılında 363,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2013 yılı için 386,00 TL olarak belirlenmiştir.\r\n \r\nCenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.\r\nKonuyu Ana Hatları İle Değerlendirdiğimizde;      
1. İş Kazası veya Meslek Hastalığı sonucu,
2. Sürekli iş görmezlik geliri,
3. Malullük, Vazife Malullüğü veya Yaşlılık aylığı almakta iken,   
4. Kendisi için 360 gün MYÖ primi ödenmiş,         
olan ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.
Cenaze ödeneğinin 37.maddesinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.\r\n \r\nZamanaşımı:
Tüm ödemeler için 5510/97.maddesine göre kazanılan haklar (Bu haklar, cenaze ve evlenme ödenekleri ile ölüm toptan ödemesidir),  hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer. 5 yıl içinde alınmadığından hak ortadan kalkar. SGK'na müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkında, yukarıdaki 5 yıl hükümleri uygulanmaz.\r\n