Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58786.849$

6111 sayılı teşvikte son tarih 31.12.2015

02 Aralık 2015, Çarşamba 17:11
25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı kanun kapsamında 4447 sayılı kanuna geçici 10. Maddesi eklenmiş ve 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.\r\n\r\nBu kanunla işverenlere ilave istihdamlarda sgk prim teşviki sağlanmaktadır.\r\n\r\nTeşvikten Yararlanma Şartları \r\n\r\n1-Sigortalı yönünden;\r\n\r\na. 1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,\r\n\r\nb. 18 yaşından büyük olması,\r\n\r\nc. İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,\r\n\r\nç. Fiilen çalışması,\r\n\r\n2-İşyeri yönünden;\r\n\r\na. Özel sektör işverenlerine ait olması,\r\n\r\nb. Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,\r\n\r\nc. Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması,\r\n\r\nç. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi,\r\n\r\nd. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.\r\n\r\nSon Tarih\r\n\r\n6111 teşviki ile ilgili cari dönem uygulaması işe giren sigortalılar bakımından 31.12.2015 tarihinde sona erecektir. 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı ayda sigortalı olmamaları, işe alındıkları ayda, işe alındıkları işyerinde, sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve yukarıda belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sigorta primi işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.\r\n\r\nNe Kadar Süre İle Yararlanılır\r\n\r\nTeşvik kapsamına giren ve 31.12.2015 tarihinden önce işe girişi yapılan sigortalılar aşağıda belirtilen süreler kadar teşvikten yararlanacaklardır. Ayrıca, 6111 teşvikinin 31.12.2015 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile uzatılması ile ilgili Bakanlar Kurulu da yetkili kılınmıştır.\r\n\r\n31.12.2015 tarihinden önce işe girişi yapılarak teşvikten yararlanmaya başlayan kişiler için aşağıda belirtilen süreler boyunca teşvikten yararlanma devam edecektir.\r\n\r\na. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;\r\n\r\n1. Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle,\r\n\r\n2. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle,\r\n\r\n3. (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle,\r\n\r\nb. 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle,\r\n\r\nc. (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak +6 ay süreyle,\r\n\r\nç. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için 12 ay süreyle,\r\n\r\nd. 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle,\r\n\r\nuygulanır.\r\n\r\nBu teşvikten yararlanmak için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.\r\n\r\nBu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir.\r\n\r\nSigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz.\r\n\r\n5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.\r\n\r\nBu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.\r\n\r\nBu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.\r\n\r\nFondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.\r\n\r\n \r\n