Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58113.173$

1 Ocak'ta neler değişecek?

18 Aralık 2013, Çarşamba 21:30
4857 sayılı Kanununun 39. maddesine göre; iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan,\r\n Asgari Ücret\r\n4857 sayılı Kanununun 39. maddesine göre; iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkolları için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2014 yılında uygulanacak İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret diye tarif edilen asgari ücreti belirleyecek.\r\nİşçilere, Asgari Ücret komisyonunca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.\r\n İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.\r\n Asgari Ücret 16 yaşından büyükler için ve 16 yaşından küçükler için ayrı ayrı belirlenir.\r\n Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer.\r\n \r\nSigorta Primine Esas Kazanç\r\n5510 sayılı Kanununun 82. maddesine göre; alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.\r\nAsgari Geçim İndirimi\r\nAsgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;\r\n- Mükellefin kendisi için % 50'si\r\n- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u\r\n- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5'i\r\n- Diğer çocuklar için % 5'i dir.\r\n \r\nİndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.\r\n \r\n \r\n \r\nKıdem Tazminatı Tavan Tutarı\r\nKıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir. 

Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.
Kıdem tazminatı hesaplamasında çalışana çalıştığı her bir yıl için prim, ikramiye, giyecek yardımı, yakacak yardımı vb. çıkarlarının da dâhil edilmiş olduğu brüt giydirilmiş ücretinin otuz günlük tutarı üzerinden ve tavanı aşmayacak şekilde tazminat almaya hak kazanır.\r\nKıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutar ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminat tavan oranı sürekli değişmektedir.           

Yemek, Çocuk Ve Aile Zammı\r\n \r\nYemek
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80. Maddesinde Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek nakit ödenen yemek yardımı sigorta priminden istisna tutulmuştur. Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.\r\n \r\nÇocuk\r\n5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80. Maddesinde Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk zamları sigorta priminden istisna tutulmuştur.\r\nSigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklar ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanlar için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.\r\nBu durumda, çocuk zammı;\r\nBrüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı,\r\nÖdenen Çocuk Zammı-İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,\r\nşeklinde hesaplanacaktır.\r\n \r\nAile\r\n4/a (SSK) sigortalısına Aile zammı adı altında yapılacak ücret ödemesi gelir vergisi ve damga vergisi stopajlarına tabidir. 5510 sayılı Kanununun 80. maddesinde Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek aile zamları sigorta priminden istisna tutulmuştur. SGK tarafından, asgari ücretin % 10 u olarak belirlenmiş bulunan aylık limit dâhilindeki aile zammı ödemeleri SGK primine tabi değildir.\r\nBu durumda, aile zammı;\r\nBrüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutar ,\r\nÖdenen Aile Zammı - İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,\r\nşeklinde hesaplanacaktır.\r\n \r\nEmzirme ve Cenaze Ödeneği\r\n \r\nEmzirme\r\nAnalık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510/4 (a) ve (b) kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.\r\nEmzirme ödeneği; her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatlar Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak hesaplanır.\r\n \r\nCenaze\r\nİş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.     
Cenaze Ödeneği; yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatlar Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak hesaplanır.\r\n \r\nBorçlanmalar\r\na-Doğum ya da analık izni süreleri; 4 (a) (SSK) kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,      \r\n \r\nb-Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreler\r\n \r\nc- 4 (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,        

d- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,      

e- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,     

f- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, \r\ng- Grev ve lokavtta geçen süreleri    \r\n
h- Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,\r\n \r\nı- Seçime katılmak için istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri     \r\n
i- 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,\r\n \r\nj- Yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,

Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32`si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.\r\n \r\nİş Sağlığı ve Güvenliği\r\n6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20 Haziran 2012’de kabul edilerek 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.\r\nKanuna göre tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre yürürlük tarihleri farlılık göstermektedir. Ancak risk analizlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının seçilmesi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği temel eğitiminin verilmesi gibi yükümlülükler devam etmektedir.\r\n1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise; 50’den az çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli çalıştırmak zorunluluğu başlıyor.\r\nİşveren bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebileceği gibi kendisi de istihdam edebilir.\r\nUzman ve hekim çalıştırmada kriterin çalışan sayısı ve tehlike sınıfıdır. İş güvenlik uzmanları çalışma süreleri aylık olarak, az tehlikeli sınıf için çalışan başı aylık 6 dakika, tehlikeli sınıf için 8 dakika, çok tehlikeli sınıf için 12 dakikadır.\r\nİşyeri hekimleri için ise yine tehlike sınıfına göre; Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika, Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika, Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakikadır.\r\n15 çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan işletmede iş güvenlik uzmanı 8x15=120 dakika, 120/60 =2 saat aylık çalışma süresi, aynı işyerinde hekim için ise 6x15=90 dakika 90/60=  saat olarak hesaplanır.\r\n \r\nİdari Para Cezaları\r\nİş Kanununda ve Sosyal Sigortalar Kanununda yer alan para cezaları asgari ücret dikkate alınarak her yıl yeniden hesaplanmaktadır.